Skip to navigation Skip to main content

Inkoopvoorwaarden Touax BV

1. Gebondenheid aan deze algemene inkoopvoorwaarden
1. Touax B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap (verder te noemen: “Touax”) verzoekt aan de Opdrachtnemer haar onder opgave van een technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd en leverplaats, een offerte te doen voor de door de Opdrachtnemer aan Touax onder toepasselijk verklaring van deze algemene inkoopvoorwaarden te leveren goederen en/of diensten. Aanvragen voor een offerte binden Touax niet, maar zijn een uitnodiging tot het uitbrengen van een offerte. De offerte blijft tenminste negentig kalenderdagen geldig. Eventuele kosten verbonden aan het uitbrengen van een offerte vergoedt Touax niet.
2. De koopovereenkomst komt tot stand, indien door Touax een order bij de Opdrachtnemer wordt geplaatst, en deze order door de Opdrachtnemer aan Touax – schriftelijk, mondeling of middels uitvoering van de order – is bevestigd.
3. Touax kan aan de Opdrachtnemer het gebruik van een bepaald formulier voor de orderbevestiging en een termijn, waarbinnen deze bij Touax moet zijn terugontvangen, voorschrijven.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Touax. Voor zover Opdrachtnemer in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Wijzigingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen mogelijk als Touax deze wijzigingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes
1. Als de Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, heeft Touax het recht om de overeenkomst op elk moment buitengerechtelijk te (laten) ontbinden. Als de Opdrachtnemer zonder een schriftelijke opdracht van Touax start met de werkzaamheden, doet zij dit voor eigen rekening en risico. In geen geval kan Touax aansprakelijk worden gesteld, of enige (schade-)vergoeding verschuldigd zijn voor het niet tot stand komen van een overeenkomst.
2. Eventuele raamovereenkomsten en de daarin vermelde afname aantallen door Touax zijn gebaseerd op schattingen en binden Touax niet.

3. Kwaliteit en omschrijving
1. Met inachtneming van hetgeen in de order en de daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen en/of diensten te voldoen aan het volgende:
a. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld;
b. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;
c. in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door Touax en/of de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
d. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de order omschreven;
e. geheel geschikt te zijn voor het aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakte doel;
f. de uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu redelijkerwijs te stellen (wettelijke) eisen;
g. de eisen en het vakmanschap die voor de desbetreffende branche gelden;
h. het door Touax afgegeven of (stilzwijgend) goedgekeurde tijdschema en/of uitvoeringsschema;
i. de eis dat de door de Opdrachtnemer in te schakelen personen voor hun taak geschikt zijn;
j. de eis dat in de prestatie alle aanvragen voor vergunningen zijn inbegrepen die noodzakelijk zijn;
k. de eis dat de voor de uitvoering van de overeenkomst te verrichten teken- en andere voorbereidende werkzaamheden en/of ontwikkelwerkzaamheden zijn inbegrepen;
l. de eisen met betrekking tot het documenteren en specificeren van de gebruikte materialen, de uitgevoerde (technische) installaties en bijbehorend tekenwerk (as built dossier).
2. De opdrachtnemer mag geen (rechtstreekse) aanbiedingen doen of prijsopgaven verstrekken aan de Opdrachtgever van Touax. Dit geldt ook voor uitbreiding en wijzigingen van het aan Touax opgedragen werk.
3. Levering vindt plaats op basis van DDP (Delivered Duty Paid) op de door Touax aangewezen locatie tenzij partijen andere INCO-terms zijn overeengekomen. De Opdrachtnemer is verplicht om Touax tijdig, adequaat en schriftelijk te informeren over de overschrijding van de levertijd. De kosten van deelleveringen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

4. Termijnen
1. De Opdrachtnemer zal de prestaties leveren op het tijdstip van de leveringstermijn, dat bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de Opdrachtnemer de order heeft bevestigd of — indien dat later is — op de datum, waarop Touax de Opdrachtnemer in het bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die de Opdrachtnemer nodig heeft om met de uitvoering van de order te kunnen beginnen.
2. De overeengekomen termijnen met betrekking tot (delen van) de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties zijn fataal, hetgeen inhoudt dat Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert.
3. Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht, dat prestaties niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij Touax daarvan onverwijld verwittigen. Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer geeft Touax het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer en/of betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder dat Touax tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Touax verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Touax op volledige schadevergoeding.

5. Wijzigingen, meerwerk, minderwerk
1. Touax mag op elk moment verlangen dat de omvang, de hoedanigheid van de uit te voeren werkzaamheden, de te verrichten diensten en/of de te leveren goederen worden gewijzigd. De Opdrachtnemer heeft de verplichting om noodzakelijke wijzigingen of verbeteringen tijdig schriftelijk aan Touax te melden. De Opdrachtnemer verplicht zich daarnaast de door Touax verlangde wijzigingen in bijvoorbeeld tekeningen, modellen, instructies, specificaties en werkzaamheden zonder vertraging uit te voeren, ook als er geen overeenstemming is bereikt over de kosten.
2. Als het in lid 1 genoemde naar het oordeel van de Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs, werkzaamheden en/of de termijnen zal de Opdrachtnemer, voordat de wijziging doorgevoerd wordt, Touax hierover zo spoedig mogelijk na kennisgeving schriftelijk informeren. Hiervoor geldt een termijn van uiterlijk acht kalenderdagen. Als Touax de gevolgen voor de prijs, de werkzaamheden en/of termijnen onredelijk vindt, heeft Touax het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Deze ontbinding vindt plaats door een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit lid geeft aan de Opdrachtnemer geen recht op vergoeding van enige schade.
3. Een wijziging van de aard en omvang van de prestatie die invloed heeft op de overeengekomen prijs en termijnen voor de uitvoering van de prestatie, heeft geen invloed op de overige bepalingen van de overeenkomst.

6. Prijs
1. De overeengekomen prijs is vast en bindend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De prijs kan nooit worden verhoogd als gevolg van wijzigingen in valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, accijnzen, heffingen, belastingen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen en andere door de Opdrachtnemer aan derden verschuldigde prestaties.
2. Tenzij anders overeengekomen is in de prijs inbegrepen:
a. invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen (met uitzondering van BTW);
b. leges en alle andere heffingen of kosten die gemaakt worden bij het aanvragen van vergunningen;
c. vergoedingen voor het gebruik van intellectuele en industriële eigendomsrechten;
d. alle kosten die verband houden met of voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen prestatie (zoals VCA certificering, opvolgen veiligheidsrichtlijnen, toegangsvoorwaarden etc.);
e. de kosten van verpakking, vervoer, opslag, verzekering, premies, installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Dit geldt ook voor de door Touax ter beschikking gestelde goederen;
f. alle andere kosten die door de overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden ten laste van de Opdrachtnemer komen;
g. alles wat nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst rekeninghoudend met de geldende normen, voorschriften en de eisen van goed vakmanschap, ook als een en ander niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is genoemd;
h. alle kosten en heffingen ten aanzien van certificering (onder meer om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen, voorschriften en Europese richtlijnen zoals de CE- en EMC-markering);
3. Touax aanvaardt principieel geen prijsverhogingen tenzij Opdrachtnemer hiertoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek indient en de daaruit voortvloeiende wijziging in prijs na onderling overleg schriftelijk of elektronisch tussen partijen wordt overeengekomen. Artikel 7: 753 BW is op de overeenkomst niet van toepassing.

7. Facturering en betaling
1. Facturen dienen te zijn voorzien van ondertekende bevestigingsbonnen, afrekenstaten, aflevernota’s, tijdverantwoordingsstaten en/of werkbonnen.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de Opdrachtnemer de door Touax verschuldigde bedragen niet eerder factureren dan op de datum van aflevering van de goederen of de datum dat de prestatie door Touax is geaccepteerd en als voltooid wordt beschouwd. Bij volledige en correct uitvoering van de overeenkomst voldoet Touax in principe het gefactureerde bedrag binnen zestig dagen na factuurdatum en akkoordbevinding van die factuur. Betaling houdt geen acceptatie in en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting aan Touax.
3. Als de gegevens die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst aan Touax (periodiek) moet overleggen en/of de overeengekomen betalingszekerheden niet of niet in juiste vorm zijn ontvangen, mag Touax de betaling van facturen opschorten. Hetzelfde geldt als de in lid 1 genoemde bescheiden ontbreken of niet ondertekend zijn.
4. Touax mag bedragen verrekenen met bedragen die Touax van de Opdrachtnemer kan vorderen. Dit geldt ook voor bedragen die de Opdrachtnemer verschuldigd is aan een aan Touax gelieerde rechtspersoon of vennootschap.
5. Facturen die Touax later dan zes maanden na aflevering van de goederen of de datum dat de prestatie door Touax is geaccepteerd ontvangt, worden niet geaccepteerd. Door verloop van die periode vervalt het recht van de Opdrachtnemer op betaling van die facturen.
6. Voordat betaling plaatsvindt, mag Touax, naast of in plaats van eigendomsoverdracht, een voor Touax acceptabele bankgarantie verlangen. Deze is voor rekening van de Opdrachtnemer.
7. De Opdrachtnemer moet op de gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval alle wettelijke en relevante gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden. Bovendien dient op de factuur altijd het inkoopnummer van Touax vermeld te worden. Als deze gegevens ontbreken, kan iedere betalingsverplichting van Touax worden opgeschort.
8. Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van een factuur door Touax, geeft de Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties te beëindigen of op te schorten.

8. Garantie
1. Gebreken in geleverde goederen, in de uitgevoerde werkzaamheden en in de verrichte diensten die voor het verstrijken van de garantietermijn zijn ontstaan, moet de Opdrachtnemer direct herstellen. Tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat de gebreken zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, dienen de goederen waarin het gebrek zich manifesteert naar inzicht van Touax vervangen of gerepareerd te worden. Als het gaat om werkzaamheden waarin het gebrek zich heeft gemanifesteerd, moeten de werkzaamheden voor rekening van Opdrachtnemer geheel opnieuw uitgevoerd worden. Als binnen de wettelijke verjaringstermijn de geleverde goederen of het resultaat van het uitgevoerde werk geheel of gedeeltelijk tenietgaan of niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor deze zijn bestemd, wordt dit, behoudens tegenbewijs aangemerkt als het gevolg van een gebrek.
2. Als de Opdrachtnemer in gebreke blijft, heeft Touax het recht om in spoedeisende gevallen of als de Opdrachtnemer onbereikbaar is, zonder aanmaning, de vervanging of het herstel op kosten van de Opdrachtnemer uit (laten) voeren.
3. De garantietermijn gaat in op het moment dat de geleverde goederen, uitgevoerde werkzaamheden en/of de verrichte diensten door Touax zijn geaccepteerd. Als goederen bestemd zijn om door Touax te worden verwerkt in installaties of systemen, vangt de garantieperiode aan vanaf oplevering door Touax van die installaties of systemen waarvan zij deel uitmaken.
4. Tenzij uitdrukkelijk een andere garantieperiode is overeengekomen, bedraagt de garantieperiode twee jaar of zoveel langer als de Opdrachtnemer op grond van overeenkomsten met zijn onderaannemers en leveranciers kan bedingen. Ook na het verstrijken van de garantieperiode gelden de aanspraken van Touax op grond van verborgen gebreken.

9. Opschorting
1. Touax mag de uitvoering van de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opschorten en de Opdrachtnemer verplichten de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van een door Touax te bepalen termijn te onderbreken. Touax zal, indien opportuun, de schade bestaande uit de werkelijke door de Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte directe kosten, voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Dit geldt niet als de opschorting te wijten is aan de Opdrachtnemer. Verdere schadevergoeding is uitgesloten.
2. De Opdrachtnemer is verplicht de uit deze opschorting of onderbreking voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken door gepaste maatregelen te nemen.
3. Voorzieningen die de Opdrachtnemer door de opschorting of onderbreking moet treffen worden met hem verrekend als meer- of minderwerk. Dat geldt niet als de opschorting of onderbreking is veroorzaakt door enige tekortkoming van de Opdrachtnemer.

10. Beëindiging van de overeenkomst
1. Onverminderd hetgeen met betrekking tot (tussentijdse) beëindiging elders is bepaald, mag Touax de overeenkomst direct (zonder nadere ingebrekestelling) buitengerechtelijk ontbinden in de volgende gevallen:
a. Als de Opdrachtnemer of degene die zich voor de Opdrachtnemers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, voorlopige opschorting van betaling aanvraagt. Hetzelfde geldt als de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, vrijwillig of onvrijwillig in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt, een besluit neemt tot liquidatiestaking, of aanvraag van faillissement of opschorting van betaling doet;
b. Als er veranderingen zijn aangaande de aandeelhouders van de Opdrachtnemer, voor zover dit naar oordeel van Touax een aanmerkelijke verzwaring van risico’s meebrengt;
c. Als ten laste van de Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, de vermogensbestanddelen van de Opdrachtnemer met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd of de Opdrachtnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Touax mag, buiten de in de overeenkomst specifiek genoemde gevallen, de overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden tegen vergoeding van alle door de Opdrachtnemer reeds afgeleverde en door Touax aanvaarde prestaties. Touax zal een dergelijke buitengerechtelijke ontbinding motiveren.
3. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

11. Schadevergoeding
1. De Opdrachtnemer zal Touax volledig schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor Touax, haar personeel of voor zijn afnemers mochten ontstaan uit of tengevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, diens personeel of van andere personen, door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de order betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van eigendommen van de Opdrachtnemer, diens personeel of van andere personen, door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de order betrokken.
2. De Opdrachtnemer zal Touax geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen Touax wordt ingesteld, zal Touax de Opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Touax zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de Opdrachtnemer hem daartoe toestemming geeft of de Opdrachtnemer in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.
3. Artikel 7: 406 BW is op de overeenkomst niet van toepassing.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten, rechten op tekeningen e.d.
1. De Opdrachtnemer garandeert dat het verrichten van en het normaal gebruik in het economisch verkeer van de geleverde prestaties in de ruimste zin, met inbegrip van geleverde goederen, tekeningen, documenten,(technische) ontwerpen, mallen, specificaties, accessoires, berekeningen, software en/of goederen die worden ontwikkeld of vervaardigd door de Opdrachtnemer (al dan niet in samenwerking met Touax) in uitvoering van prestaties in de ruimste zin, ongeacht op welke wijze en in welke vorm (hierna gezamenlijk de ‘Resultaten’) geen inbreuk zal maken op enig octrooi-, auteurs-, merk-, model-en/of andere intellectuele eigendomsrechten alsook commerciële rechten van enige derde. De Opdrachtnemer vrijwaart Touax tegen alle aanspraken van derden van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens beweerde oneerlijke handelspraktijken of inbreuken op intellectuele rechten die deze derde zou kunnen doen gelden. De Opdrachtnemer zal Touax vergoeden voor alle directe en indirecte schade die Touax zou lijden als gevolg van dergelijk aanspraken van derden, met inbegrip van de kosten van verdediging.

13. Overdracht, derden
1. De Opdrachtnemer mag de overeenkomst of rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax aan derden overdragen, verpanden of laten verrichten door derden. Touax heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
2. In spoedeisende gevallen mag Touax verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst voor haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan door Touax aanvaarde derden uitbesteedt. Hetzelfde geldt als na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet (tijdig) of niet naar behoren haar verplichtingen uit de overeenkomst kan of zal nakomen. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
3. De Opdrachtnemer vertegenwoordigt onderaannemers en/of ingeschakelde derden alsof het om haar eigen handelen of nalaten gaat. De opdrachtnemer staat ervoor in dat onderaannemers en derden zich houden aan deze algemene inkoopvoorwaarden en aan alle overige door Touax van toepassing verklaarde voorschriften en bepalingen van de prestatie. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat Touax haar bevoegdheden uit hoofde daarvan ook ten opzichte van die onderaannemers en derden kan uitoefenen.

14. Aansprakelijkheid
1. Buiten hetgeen in deze algemene inkoopvoorwaarden is vermeld, is Touax niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder, doch niet beperkt tot,  bedrijfsschade, gederfde winst, schade aan roerende en/of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtnemer als bij derden. In ieder geval is Touax niet aansprakelijk voor (gevolg)schade. De aansprakelijkheid van Touax is in elk geval steeds beperkt tot de waarde van de overeenkomst.

15. Verzekeringen
1. De Opdrachtnemer is verplicht zich voor eigen rekening voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor haar aansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord ten opzichte van Touax en derden. Hieronder vallen onder meer beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en wettelijke (risico)aansprakelijkheid. De Opdrachtnemer moet de desbetreffende polis op verzoek van Touax ter inzage geven. Touax heeft terzake geen onderzoeksplicht.

15. Personeel Opdrachtnemer
1. De Opdrachtnemer is verplicht haar medewerkers op verzoek van  Touax aan te melden door middel van de benodigde identificatiegegevens.
2. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Het aantal bevoegde en kundige toezichthouders dat de Opdrachtnemer hiervoor beschikbaar stelt, moet in overeenstemming zijn met de omvang en aard van de werkzaamheden en de eisen die Touax stelt.
3. De Opdrachtnemer staat ervoor in dat de door medewerkers te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken worden uitgevoerd. De medewerkers voldoen en blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
4. Als medewerkers niet over de noodzakelijke kwalificaties of deskundigheid blijken te beschikken, dient de Opdrachtnemer op eerste verzoek van Touax medewerkers onmiddellijk te vervangen door andere medewerkers die wel aan de gestelde eisen voldoen. Hetzelfde geldt voor het vervangen van medewerkers die zich niet aan de geldende voorschriften houden of zich anderszins misdragen. Voor het vervangen van medewerkers kunnen geen kosten bij Touax in rekening worden gebracht.

16. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor welzijn, veiligheid en gezondheid en goede milieuomstandigheden op het werk. De Opdrachtnemer moet zich houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, normen, ter plaatse geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en de veiligheidsrichtlijnen van Touax te houden.
2. In geval van tekortkoming door de Opdrachtnemer aan de voorgaande verplichtingen onder punt 16.1, is Touax gerechtigd om de werkzaamheden onmiddellijk stil te leggen en in het uiterste geval het contract te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding.

17. Wet Ketenaansprakelijkheid
1. De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffingen van haar medewerkers.
2. De Opdrachtnemer vrijwaart Touax tegen iedere aanspraak van de belastingdienst van loonheffingen verschuldigd voor zijn medewerkers. Daaronder vallen ook rentes, boetes en kosten en kosten van rechtsbijstand ter bestrijding van eventuele aansprakelijkheidstelling.
3. Touax mag de door de Opdrachtnemer met het werk verband houdende loonheffing waarvan zij op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de Opdrachtnemer betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid (de G-rekening). Ook mag Touax de loonheffing rechtstreeks overmaken naar de belastingdienst. In dat laatste geval heeft Touax daardoor geen betalingsverplichting van loonheffing meer aan de Opdrachtnemer.
4. Tenzij anders is overeengekomen, zal Touax voor de verschuldigde loonheffing een van toepassing zijnd percentage van het loonbestanddeel – en als dit onbekend is 50% - rechtstreeks overmaken. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de betrokken Belastingdienst of op de G-rekening van Opdrachtnemer.
5. Touax mag dit percentage wijzigen als blijkt dat het overeengekomen percentage niet overeenstemt met de door Opdrachtnemer werkelijk verschuldigde loonheffing.
6. Een rechtstreekse storting of storting op een G-rekening geldt als een bevrijdende betaling.
7. Indien de verleggingsregeling BTW op de overeenkomst van toepassing is, zal Opdrachtnemer dit op iedere factuur vermelden.
8. Op verzoek van Touax zal Opdrachtnemer een afschrift van een recente Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst overleggen, die niet ouder mag zijn dan een maand.

18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden is, net als op de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en), het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook geschillen die door slechts één van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mogen ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Breda.

 

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units