Skip to navigation Skip to main content

Verhuurvoorwaarden Touax BV

VERHUURVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze verhuurvoorwaarden, hierna aan te duiden als: “de verhuurvoorwaarden”, en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, wordt verstaan onder:

 

Touax: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Touax B.V. en/of iedere andere aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende onderneming die de verhuurvoorwaarden op enige overeenkomst van toepassing mocht verklaren.

Huurder: iedere persoon aan wie Touax een aanbod tot het sluiten van een huurovereenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie Touax een huurovereenkomst sluit of heeft gesloten.

Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Partijen: Touax en huurder.

Huurovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen, waarbij Touax zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich jegens Touax verbindt tot een tegenprestatie; elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst; en alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Touax daaronder begrepen.

Gehuurde: de zaak die voorwerp van de huurovereenkomst is.

Huurprijs: de in geld uitgedrukte tegenprestatie die de huurder aan Touax verschuldigd is voor het gebruik van het gehuurde.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1           De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten.

2.2           De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar de huurder op enig moment en op enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van huurder, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3           Bedingen die van de verhuurvoorwaarden en/of de huurovereenkomst afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.

2.4           Alle bedingen in de verhuurvoorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Touax, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle personen die voor Touax werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een huurovereenkomst door Touax zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Touax aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.5           Indien Touax in voorkomend geval niet verlangt dat de verhuurvoorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Touax het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van de verhuurvoorwaarden te verlangen.

2.6           Indien een deel van de huurovereenkomst of van de verhuurvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en de verhuurvoorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.7           De verhuurvoorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de verhuurvoorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen; totstandkoming huurovereenkomst

3.1            Alle aanbiedingen van Touax zijn vrijblijvend. Touax heeft het recht haar aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanvaarding door huurder die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Touax, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van huurder. Een huurovereenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien Touax dit schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt.

3.2            Een huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat Touax de aanvaarding door huurder heeft ontvangen en Touax haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Touax de huurovereenkomst schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Touax een begin maakt met de uitvoering van de huurovereenkomst.

 

Artikel 4 - Terbeschikkingstelling gehuurde, inspectie, gebrek

4.1            Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door de huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Die staat wordt door of vanwege de huurder en Touax vastgelegd in een als bijlage aan de huurovereenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die de huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

4.2            Met inachtneming van het bepaalde in de huurovereenkomst en de verhuurvoorwaarden is er sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan de huurder het genot kan verschaffen dat de huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten.

4.3            De huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door de huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die de huurder daaraan moet geven. Indien de huurder onvoldoende deskundig is, is hij verplicht om zich bij de inspectie te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige. Touax heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden de huurder op de hoogte te stellen van aan Touax bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen.

4.4            De kosten van het aan- en afvoeren van het gehuurde, de kosten van het eventuele gebruik van een telescoopkraan daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder. Het transport van het gehuurde zal geschieden op een werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 8.00 tot 17.00 uur, en wel tegen de normale tarieven. Transport op een werkdag voor 8.00 uur en na 17.00 uur en transport in het weekend is mogelijk tegen een meerprijs. In de transportprijzen is 0,5 uur begrepen voor laden en lossen. Voor niet voorziene wachttijden is de huurder een vergoeding van € 75,- per uur verschuldigd.

4.5            De huurder zal zorg dragen voor optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de plaats waar het gehuurde aan de huurder ter beschikking dient te worden gesteld en waar de huurder het gehuurde weer aan Touax dient terug te geven. Hieronder wordt mede verstaan dat de huurder rijplaten of ander geschikt materiaal dient te plaatsen op ondergrond die niet of niet voldoende verhard is en dat de huurder ervoor dient zorg te dragen dat de ondergrond waarop het gehuurde wordt geplaatst vlak is (het niveauverschil mag maximaal 20 cm bedragen) en voldoende draagkracht heeft (de grondweerstand moet ten minste 1,5 kg/cm² bedragen). Wanneer de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn in dit artikellid bedoelde verplichting, is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Indien partijen zijn overeengekomen dat de voor rekening van de huurder komende werkzaamheden als hier bedoeld niet door of in opdracht van de huurder worden uitgevoerd, maar door of in opdracht van Touax, worden de kosten hiervan door Touax aan huurder doorberekend.

4.6            Het gehuurde wordt ongemeubileerd ter beschikking gesteld. Op verzoek van de huurder kan Touax het gehuurde tegen een meerprijs voorzien van meubilair.

4.7            De kosten van het aan- en afsluiten van water, elektra, gas en riolering, de kosten van bekabeling en de kosten van grondwerkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het graven van sleuven, zijn voor rekening van de huurder, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5 - Huurprijs en betalingen

5.1           De huurprijs sluit geen vergoeding in voor iets anders dan het gebruik van het gehuurde. Door Touax ten behoeve van huurder te verrichten prestaties bestaande in iets anders dan de verstrekking van het gebruik van het gehuurde, zoals het leveren van zaken of het verrichten van diensten, zullen afzonderlijk aan de huurder in rekening worden gebracht.

5.2           De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari dienovereenkomstig aangepast op basis van verhogingen door welke oorzaak dan ook in prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals lonen, materialen, valutaverschillen, brandstofprijzen, invoerrechten en verzekeringstarieven.

5.3           De huurprijs en, indien van toepassing, alle andere door de huurder aan Touax verschuldigde bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen steeds onvoorwaardelijk en zonder korting, aftrek, verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde ook, aan Touax te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur die Touax ter zake aan de huurder zal zenden. De huurder zal geen eigenbeslag doen leggen.

5.4           Klachten met betrekking tot enige factuur van Touax dienen binnen 7 dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan Touax kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de huurder wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.

5.5           Indien de huurder nalaat de aan Touax verschuldigde bedragen binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen is de huurder van rechtswege in verzuim.

5.6           Tijdens zijn verzuim is de huurder over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

5.7           Bij buitengerechtelijke invordering is de huurder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Touax gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000.

5.8           De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van de huurder zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

5.9           De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven verliest de huurder bij wanbetaling alle recht op eventueel toegestane kortingen.

5.10         Bij wanbetaling heeft Touax het recht het verhuurde op kosten van de huurder te doen weghalen. De huurder zal hiertoe alle medewerking verlenen. De huurder doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot het gehuurde en zal geen beslag doen leggen op het gehuurde.

 

Artikel 6 - Gebruik

6.1            De huurder dient het gehuurde gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf te gebruiken met inachtneming van de bestemming en gebruiksdoeleinden die partijen met betrekking het gehuurde zijn overeengekomen.

6.2            De huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur en de voorschriften van de overheid, de nutsbedrijven en de verzekeraars. Eveneens zal de huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen die door of namens Touax worden gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde.

6.3            De huurder zal bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast veroorzaken. De huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

6.4            Het is de huurder niet toegestaan:

a.     in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken;

b.     vloeren van het gehuurde hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;

c.         wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gehuurde die in strijd zijn met voorschriften van de overheid en van de nutsbedrijven of die voor anderen tot overlast leiden.

 

Artikel 7 - Vergunningen

De huurder dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van alle vergunningen en ontheffingen die vereist zijn voor de plaatsing en/of het gebruik van het gehuurde. De weigering of intrekking van een of meer van deze vergunningen en ontheffingen levert geen gebrek op en zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen Touax. Alle lasten, heffingen en belastingen inzake (de plaatsing en/of het gebruik van) het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 8 - Roerende zaak, opstalrecht

8.1           Het gehuurde is een roerende zaak. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax is het de huurder verboden om ten aanzien van het gehuurde iets te doen of na te laten dat het gehuurde tot een onroerende zaak maakt of zou kunnen maken dan wel in enig ander opzicht afbreuk doet of zou kunnen doen aan het eigendomsrecht dat Touax ten aanzien van het gehuurde heeft.

8.2           Indien het gehuurde een onroerende zaak mocht zijn of worden is de huurder gehouden om op eerste verzoek van Touax mee te werken aan de vestiging van een opstalrecht onder de condities die Touax geraden voorkomen, waarbij alle daarmee samenhangende kosten, zoals de kosten van vestiging van het opstalrecht en de eventuele retributie, volledig voor rekening van de huurder zullen zijn.

 

Artikel 9 - Onderhoud, herstel en vernieuwingen

9.1           Voor rekening van Touax zijn de kosten van de hierna in artikel 9.3 weergegeven onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van de huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van inspecties en keuringen aan het gehuurde.

9.2           Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de in de artikelen 9.3 en 9.4 bedoelde werkzaamheden verricht door dan wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van bedoelde werkzaamheden over te gaan.

9.3           Voor rekening van Touax zijn de kosten van:

a.     onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde;

b.     onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende buitenkozijnen;

c.         vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;

d.     buitenschilderwerk.

             De onder a t/m d genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van Touax, tenzij het werkzaamheden betreft die hetzij moeten worden beschouwd als kleine herstellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet; hetzij noodzakelijk zijn als gevolg van een handelen of nalaten van de huurder of van personen die de huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel dan wel personen waarvoor de huurder aansprakelijk is; hetzij moeten worden verricht aan zaken die niet door of vanwege Touax in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.

9.4            Ter verduidelijking dan wel in afwijking van of in aanvulling op 9.1 zijn voor rekening van huurder:

a.     het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld in 9.3, een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;

b.     onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;

c.         onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;

d.     onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief armaturen), stoffering, binnen schilderwerk, gootstenen, sanitair;

e.     onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand-, braak- en diefstalpreventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;

f.         alle voorzieningen ter voorkoming van brand en ter beperking van de gevolgen van een mogelijke brand, alsmede het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van die voorzieningen

g.     het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde behorende technische installaties, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vernieuwing van kleine onderdelen;

h.     al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte (zowel periodieke als incidentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van tot het gehuurde behorende (al dan niet technische) installaties;

i.          de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het verwijderen van graffiti die op het gehuurde is aangebracht;

j.       het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren/rioleringen, het sneeuw- en bladvrij houden van daken en goten om lekkages te voorkomen, het reinigen van ventilatiekanalen;

k.      het normale periodieke onderhoud van centrale verwarmings- en alle andere technische installaties, daaronder niet begrepen de vernieuwing van onderdelen.

9.5            Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn voor rekening van huurder.

9.6            Indien de huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of vernieuwing uit te voeren dan wel indien naar het oordeel van Touax deze werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd, is Touax gerechtigd de door haar noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van de huurder te verrichten of te doen verrichten. Indien de voor rekening van de huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is Touax gerechtigd deze terstond voor huurders rekening te verrichten of te doen verrichten.

9.7            De huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de technische installaties in het gehuurde. De huurder is eveneens aansprakelijk voor het door hem of in zijn opdracht aan de installaties uitgevoerd onderhoud. De omstandigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door Touax goedgekeurd bedrijf ontslaat de huurder niet van deze aansprakelijkheid.

9.8            Indien partijen zijn overeengekomen dat voor rekening van de huurder komende werkzaamheden in verband met onderhoud, herstel en vernieuwing in, op of aan het gehuurde niet door of in opdracht van de huurder worden uitgevoerd, maar door of in opdracht van Touax, worden de kosten hiervan door Touax aan de huurder doorberekend.

9.9            De huurder zal Touax onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het gehuurde. De huurder geeft Touax in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, ten minste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Touax komend gebrek.

 

Artikel 10 - Schade en aansprakelijkheid

10.1         De huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. De huurder moet Touax terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade voordoet of dreigt voor te doen.

10.2         Alle schade die een gevolg is van bevriezing van verwarmingsinstallaties, leidingen en lozingen is voor rekening van de huurder.

10.3         De huurder is jegens Touax aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij de huurder bewijst dat deze schade hem, de personen die de huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, niet is toe te rekenen, onverminderd het gestelde in artikel 9 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van de huurder.

10.4         De huurder vrijwaart Touax tegen boetes of dwangsommen die Touax worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de huurder. De huurder zal de door Touax gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken op de hier bedoelde boetes of dwangsommen aan Touax vergoeden.

10.5         Touax is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek. Ook overigens is de aansprakelijkheid van Touax uitgesloten. De huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering, ontbinding van de huurovereenkomst, opschorting en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. De huurder vrijwaart Touax voor schadevorderingen van derden en zal de door Touax gemaakte kosten van verweer tegen deze schadevorderingen vergoeden.

10.6         Het gestelde in artikel 10.5 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:

-           indien de schade respectievelijk het gebrek het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Touax of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten;

-           indien Touax een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met de huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;

-           indien Touax een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst behoorde te kennen en de huurder, mede gezien zijn onderzoek plicht als bedoeld in artikel 4 lid 3, daarvan niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

10.7         De huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. De huurder vrijwaart Touax voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt veranderingen en voorzieningen die door de huurder zijn aangebracht.

 

Artikel 11 - Reclame

Het is de huurder niet toegestaan door Touax aangebrachte licht- of andere reclame, afbeeldingen, naamsvermelding of welke aanduidingen dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax niet toegestaan licht- of andere reclame, afbeeldingen, naamsvermelding of welke aanduidingen dan ook op het gehuurde aan te brengen.

 

Artikel 12 - Onderhuur en overdracht/inbreng huurrechten

12.1         Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax is het de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.

12.2         Ingeval de huurder handelt in strijd met artikel 12.1, verbeurt de huurder aan Touax een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500, alsmede per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 500. De boete komt Touax toe onverminderd al haar overige rechten en vorderingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: haar recht op nakoming van de verplichtingen van de huurder; haar recht op ontbinding van de huurovereenkomst; en haar recht op schadevergoeding op grond van de wet.

 

Artikel 13 - Duur en einde huurovereenkomst

13.1        Indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan wordt deze na het verstrijken van die tijd van rechtswege voor onbepaalde tijd voortgezet indien de huurder het gehuurde bij het einde van de bepaalde tijd niet ter algehele en vrije beschikking van Touax stelt en Touax erin bewilligt dat de huurder het gehuurde na het verstrijken van de bepaalde tijd blijft gebruiken. In dat geval zijn de bepalingen van de aanvankelijk voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst onverkort van toepassing op de voortgezette huurovereenkomst, met dien verstande dat elk der partijen het recht zal hebben de huurovereenkomst met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Deze opzegtermijn geldt ook voor huurovereenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. 

13.2        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan Touax opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering van het gehuurde zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door de huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan Touax opgeleverd in de staat die Touax mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering. Artikel 7:224 lid 2, laatste volzin, BW is niet van toepassing. Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt de huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Het risico van diefstal, verduistering en vermissing van het gehuurde en tot het gehuurde behorende zaken is voor de huurder.

13.3        De huurder dient het gehuurde geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle sleutels aan Touax op te leveren. De huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is Touax geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van de huurder worden verwijderd.

13.4        Indien de huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd, is Touax gerechtigd zich op kosten van de huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

13.5        Alle zaken waarvan de huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door Touax, naar haar inzicht, zonder enige aansprakelijkheid aan haar zijde, op kosten van de huurder worden verwijderd. Touax heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van de huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij Touax ermee bekend is dat de opvolgende huurder de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is de huurder verplicht om tezamen met de opvolgend de huurder een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de opvolgende huurder zijn of worden overgenomen. Deze door de huurder en de opvolgende huurder geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan Touax te worden verstrekt.

13.6        Tenzij tussen de huurder en Touax schriftelijk anders is overeengekomen, is de huurder in geen geval gerechtigd om zaken na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achter te laten in afwachting van het antwoord op de vraag of een opvolgende huurder deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als de huurder zich hier niet aan houdt, is Touax gerechtigd om de desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van de huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, alsmede het gehuurde op kosten van de huurder in de staat te laten brengen als in artikel 13.2 bedoeld. Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van de huurder komend achterstallig onderhoud nog voor rekening van de huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van het gehuurde en de opmaak en de ondertekening van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel door hun daartoe bevoegde vertegenwoordigers. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen. Indien de huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is Touax bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van de huurder uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Touax zal de huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen. De huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van Touax uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien de huurder, ook na ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Touax gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op de huurder te verhalen. Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is de huurder aan Touax een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs, onverminderd de aanspraak van Touax op vergoeding van de verdere schade en kosten.

 

Artikel 14 - Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

14.1         Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de huurovereenkomst en/of de verhuurvoorwaarden toekomen, is Touax bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de huurovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de huurder geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) de huurder een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de huurovereenkomst en/of de verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Touax goede grond heeft om te vrezen dat de huurder in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) de huurder in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan de huurder, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van de huurder een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van de huurder wordt geliquideerd of op zaken van de huurder executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven. Indien het verzuim van de huurder op grond van zowel de wet als de huurovereenkomst als de verhuurvoorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Touax in het onder (a) bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst dan nadat zij de huurder een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst door Touax is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op de huurder onmiddellijk en geheel opeisbaar.

14.2        Indien Touax genoodzaakt mocht zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, heeft Touax het recht het gehuurde onmiddellijk na de beëindiging van de huurovereenkomst op kosten van de huurder weer in haar macht te brengen, bijvoorbeeld door het gehuurde te doen overbrengen naar een opslagplaats van Touax. De huurder is in dat geval steeds gehouden om aan Touax de toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.

14.3        De huurder is gehouden om aan Touax te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement van de huurder, in geval van aan de huurder verleende surseance van betaling en in geval van de toepasselijk verklaring op de huurder van een wettelijke schuldsaneringsregeling. Tot die kosten en schade worden onder meer, maar niet uitsluitend, gerekend de verschuldigde huurprijs over de overeengekomen resterende huurtermijn, de kosten van wederverhuur en de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten als omschreven in artikel 5.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1         Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Touax te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Touax onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de huurovereenkomst zijn betrokken, abnormale weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, stakingen, transportmoeilijkheden, epide­mieën, brand en diefstal.

15.2         In geval van overmacht is Touax gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de huurder geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

15.3         Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Touax haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de huurprijs.

 

Artikel 16 - Veranderingen en toevoegingen door de huurder

16.1         De huurder zal Touax te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging die de huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben.

16.2         De huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder schade aan het gehuurde en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd. Touax heeft het recht om met betrekking tot door de huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. De huurder is gehouden tot de naleving van voorschriften van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door de huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.

16.3         Door de huurder al dan niet met toestemming van Touax aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.

16.4         Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens de huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door de huurder ongedaan zijn gemaakt. De huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens de huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

16.5         Touax is niet aansprakelijk voor door of vanwege de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde. De huurder vrijwaart Touax voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door de huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen.

16.6         Indien door de huurder aangebrachte zaken in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van de huurder komen, zulks ongeacht of Touax voor het aanbrengen van de desbetreffende zaken toestemming heeft verleend. De tijdelijke verwijdering levert geen gebrek op.

16.7         Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege de huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn voor rekening van de huurder.

16.8         Indien aan, in of op het gehuurde in verband met het daarin uit te oefenen of uitgeoefende bedrijf, of in verband met de daaraan gegeven of te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, leveren deze geen gebrek op en dient de huurder die wijzingen en voorzieningen op zijn kosten en na voorafgaande toestemming van Touax uit te voeren. De huurder is gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden te voldoen aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen.

16.9         Het in acht moeten nemen van voorschriften van de overheid of van andere daartoe bevoegde instanties, waardoor het gehuurde aan de huurder niet (meer) het genot kan verschaffen dat de huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten, levert geen gebrek op.

 

Artikel 17 - Boete

Indien huurder, na door Touax behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de huurovereenkomst of de verhuurvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt verbeurt huurder aan Touax, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. De boete komt Touax toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: haar recht op nakoming, haar recht op ontbinding van de huurovereenkomst en haar recht op schadevergoeding op grond van de wet.

 

Artikel 18 - Niet tijdige beschikbaarheid

Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huurovereenkomst, is de huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking wordt gesteld geen huurprijs verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. De datum van de huurprijsindexering blijft ongewijzigd. Touax is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor de huurder, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Touax of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. De huurder kan de huurovereenkomst in geval van te late oplevering niet (doen) ontbinden, tenzij de te late oplevering het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Touax of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van de huurder in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

 

Artikel 19 - Verzekering

De huurder is verplicht, gedurende de huurperiode op zijn kosten zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering van de gehuurde producten van Touax tegen alle gevallen van schade, verlies, diefstal of vernietiging op de voor de betreffende producten gebruikelijke wijze. Zodra zich een gebeurtenis voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zal Huurder zijn rechten op basis van de verzekering aan Touax overdragen op eerste verzoek van Touax.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

20.1    De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

20.2        Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een huurovereenkomst en/of de verhuurvoorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen), onverminderd de bevoegdheid van Touax om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

Gedeponeerd op 1 Augustus 2017 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20083556
 

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units