Skip to navigation Skip to main content

Verkoopvoorwaarden Touax BV

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
In deze verkoopvoorwaarden, hierna aan te duiden als: “de verkoopvoorwaarden”, en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, wordt verstaan onder:
Touax: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Touax B.V. en/of iedere andere aan haar gelieerde en/of met haar samenwerkende onderneming die de verkoopvoorwaarden op enige overeenkomst van toepassing mocht verklaren.
Koper: iedere persoon aan wie Touax een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie Touax een koopovereenkomst sluit of heeft gesloten.
Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.
Partijen: Touax en koper.
Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen partijen, waarbij Touax zich verbindt een zaak te geven en/of een dienst te verlenen en/of enige andere prestatie te verrichten, niet bestaande in het in gebruik verstrekken van een zaak of een gedeelte daarvan, en de koper zich jegens Touax verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen; elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst; en alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Touax daaronder begrepen.
Gekochte: de zaak die voorwerp van de koopovereenkomst is.
Prijs: de in geld uitgedrukte tegenprestatie die de koper aan Touax verschuldigd is.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar de koper op enig moment en op enigerlei wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van koper, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Bedingen die van de verkoopvoorwaarden en/of de koopovereenkomst afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.
2.4 Alle bedingen in de verkoopvoorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Touax, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders, respectievelijk alle personen die voor Touax werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een koopovereenkomst door Touax zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Touax aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5 Indien Touax in voorkomend geval niet verlangt dat de verkoopvoorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Touax het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van de verkoopvoorwaarden te verlangen.
2.6 Indien een deel van de koopovereenkomst of van de verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van het overige deel van de koopovereenkomst en de verkoopvoorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2.7 De verkoopvoorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de verkoopvoorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 3 - Aanbiedingen; totstandkoming koopovereenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Touax zijn vrijblijvend. Touax heeft het recht haar aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een aanvaarding door koper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Touax, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van koper. Een koopovereenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien Touax dit schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt.
3.2 Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat Touax de aanvaarding door koper heeft ontvangen en Touax haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Touax de koopovereenkomst schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt, dan wel (c) Touax een begin maakt met de uitvoering van de koopovereenkomst.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro's weergegeven en zijn de prijzen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de koopovereenkomst doch voor de aflevering van het gekochte een wijziging optreedt zonder dat Touax daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Touax het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de koper door te berekenen.

Artikel 5 - Betaling
5.1 Betaling van facturen van Touax dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Betaling dient onvoorwaardelijk te geschieden, zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde ook. De koper zal geen eigenbeslag doen leggen.
5.2 Klachten met betrekking tot enige factuur van Touax dienen binnen 7 dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgaaf van redenen aan Touax kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.
5.3 Indien de koper nalaat de aan Touax verschuldigde bedragen binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen is de koper van rechtswege in verzuim.
5.4 Tijdens zijn verzuim is de koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
5.5 Bij buitengerechtelijke invordering is de koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Touax gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000.
5.6 De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor rekening van de koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
5.7 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven verliest de koper bij wanbetaling alle recht op eventueel toegestane kortingen.
5.8 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Touax zal de koper een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel zeker¬heid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen.

Artikel 6 - Levertijd, levering 
6.1 De door de Touax opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.
6.2 Het gekochte wordt geleverd op het in de koopovereenkomst vermelde adres.
6.3 De kosten van het aan- en afvoeren van het gekochte, de kosten van het eventuele gebruik van een telescoopkraan daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper. Het transport van het gekochte zal geschieden op een werkdag (maandag tot en met vrijdag) tussen 8.00 tot 17.00 uur, en wel tegen de normale tarieven. Transport op een werkdag voor 8.00 uur en na 17.00 uur en transport in het weekend is mogelijk tegen een meerprijs. In de transportprijzen is 0,5 uur begrepen voor laden en lossen. Voor niet voorziene wachttijden is de koper een vergoeding van € 75,- per uur verschuldigd.
6.4 De koper zal zorg dragen voor optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van de plaats waar het gekochte aan de koper ter beschikking dient te worden gesteld. Hieronder wordt mede verstaan dat de koper rijplaten of ander geschikt materiaal dient te plaatsen op ondergrond die niet of niet voldoende verhard is en dat de koper ervoor dient zorg te dragen dat de ondergrond waarop het gekochte wordt geplaatst vlak is (het niveauverschil mag maximaal 20 cm bedragen) en voldoende draagkracht heeft (de grondweerstand moet ten minste 1,5 kg/cm² bedragen). Wanneer de koper tekortschiet in de nakoming van zijn in dit artikellid bedoelde verplichting, is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Indien partijen zijn overeengekomen dat de voor rekening van de koper komende werkzaamheden als hier bedoeld niet door of in opdracht van de koper worden uitgevoerd, maar door of in opdracht van Touax, worden de kosten hiervan door Touax aan koper doorberekend.
6.5 De kosten van het aan- en afsluiten van water, elektra, gas en riolering, de kosten van bekabeling en de kosten van grondwerkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het graven van sleuven, zijn voor rekening van de huurder, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Touax behoudt zich de eigendom voor van het gekochte totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Touax tegen de koper heeft of zal verkrijgen.
7.2 Zolang de eigendom van het gekochte niet op de koper is overgegaan, mag deze het gekochte niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is de koper wel toegestaan het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde gekochte in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden door te verkopen en over te dragen. Bij doorverkoop is de koper verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
7.3 De koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Touax. De koper verbindt zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van Touax op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Touax te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen jegens Touax uit welken hoofde ook.
7.4 Indien de koper tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Touax goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Touax gerechtigd het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde gekochte terug te nemen. Hiertoe zal de koper alle medewerking verlenen. De koper doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot het gekochte en zal geen beslag doen leggen op het gekochte. Na terugneming van het gekochte zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Touax.

Artikel 8 - Vergunningen
De koper dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het verkrijgen van alle vergunningen en ontheffingen die vereist zijn voor de plaatsing en/of het gebruik van het gekochte. De weigering of intrekking van een of meer van deze vergunningen en ontheffingen levert geen tekortkoming op en zal geen aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de koopovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen Touax.

Artikel 9 - Onderzoek en klachten
9.1 De koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van het gekochte nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of dit in alle opzichten aan de koopovereenkomst beantwoordt.
9.2 Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Touax te worden gemeld en binnen 48 uur schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 48 uur nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de aflevering, schriftelijk aan Touax te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijnen kan de koper zich er niet meer op beroepen dat het gekochte niet aan de koopovereenkomst beantwoordt.
9.3 Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk.
9.4 De koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn klacht niet-ontvankelijk.
9.5 Indien de klacht van de koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal Touax na overleg met de koper zorg dragen voor aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het gekochte dan wel aanpassing van de prijs. Touax zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring van Touax vereist.
9.6 De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het gekochte te zorgen. Het staat de koper niet vrij het gekochte te retourneren voordat Touax daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Wanneer Touax er in geval van retournering toe overgaat het gekochte op te slaan, geschiedt dat voor rekening en risico van de koper. Uit deze opslag kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald in de verkoopvoorwaarden, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Touax voor schade die door de koper en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Touax door de koper de volgende regeling.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Touax uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Touax uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van het gekochte, dat wil zeggen de prijs exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief transport- en andere kosten.
10.3 Touax is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. Touax is dus onder meer niet aansprakelijk voor - en de koper dient zich te verzekeren tegen - gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.
10.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald in dit artikel, geldt voor het geval dat Touax het gekochte van een derde heeft betrokken dat Touax jegens de koper niet verder aansprakelijk is dan deze derde jegens Touax.
10.5 Touax is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van de koopovereenkomst heeft ingeschakeld.
10.6 Voor zover nakoming door Touax niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Touax wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien de koper Touax onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Touax ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de koper de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat de koper bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Touax meldt.
10.8 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
10.9 De koper dient Touax te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Touax zou kunnen rusten met betrekking tot het gekochte. De koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Touax te vergoeden.
10.10 Touax zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en de koper zal niet verplicht zijn Touax te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Touax of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
10.11 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding
11.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de koopovereenkomst en/of de verkoopvoorwaarden toekomen, is Touax bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: (a) de koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de koopovereenkomst en/of de verkoopvoorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Touax goede grond heeft om te vrezen dat de koper in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten; en/of (c) de koper in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan de koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van de koper een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van de koper wordt geliquideerd of op zaken van de koper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
11.2 Indien het verzuim van de koper op grond van zowel de wet als de koopovereenkomst als de verkoopvoorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Touax in het in lid 1 onder (a) bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst dan nadat zij de koper een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
11.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst door Touax is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op de koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Touax te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Touax onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht en/of wanprestatie ("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de koopovereenkomst zijn betrokken, abnormale weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, stakingen, transportmoeilijkheden, epide¬mieën, brand en diefstal.
12.2 In geval van overmacht is Touax gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
12.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Touax haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
12.4 Touax heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
13.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.
13.2 Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een koopovereenkomst en/of de verkoopvoorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen), onverminderd de bevoegdheid van Touax om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Gedeponeerd op 30 Januari 2017 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20083556
 

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units